อ่านแล้วรวย19

วิธีลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่ง ชาวนารับไร่ละ 500 บ.

วิธีลงทะเบียนปุ๋ยคนละครึ่ง ชาวนารับไร่ละ 500 บ.

เปิดรูปภาพ

ปุ๋ยคนละครึ่งเป็นโครงการสนับสนุนการซื้อปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และสารชีวภัณฑ์ ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวทั่วประเทศ เป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตข้าวให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่งได้ผ่านแอปพลิเคชั่น BAAC Mobile ของ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 67 เป็นต้นไป

เปิดรูปภาพ

วิธีลงทะเบียนปุ๋ยคนละค รึ่ง

เกษตรกรแจ้งความประสงค์ขอใช้สิทธิตามระบบข้อมูลโครงการฯ ผ่าน Application ของ ธ.ก.ส. BAAC Mobile

เกษตรกรชำระเงินสมทบค่าปุ๋ยและชีวภัณฑ์ตามที่แจ้งความประสงค์

รับปุ๋ยและชีวภัณฑ์ ณ จุดส่งมอบ ภายในระยะเวลาตามแผนส่งมอบปุ๋ยและชีวภัณฑ์

เปิดรูปภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2567/68 ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประมาณ 4.68 ล้านครัวเรือน (เกษตรที่ปลูกข้าวทั่วไปประมาณ 4.48 ล้านครัวเรือน พื้นที่ 54 ล้านไร่เกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ประมาณ 2 แสนครัวเรือน พื้นที่ 1.20 ล้านไร่)
เงื่อนไข-ระยะเวลาร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ง

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถรับปุ๋ย สารชีวภัณฑ์ได้ที่สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภายใน 30 วันหลัง จากการชำระเงินสมทบ

เปิดรูปภาพ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 67-31 พ.ค. 68

ช่องทางดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BAAC Mobile

Google Play (สำหรับมือถือแอนดรอยด์)

App Store (สำหรับไอโฟน/ไอแพด)

เว็บไซต์ ธ.ก.ส.

เปิดรูปภาพ

ปุ๋ย 13 สูตรที่ร่วมโครงการปุ๋ยคนละค รึ่ง

ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการปุ๋ยคนละครึ่ ง ต้องเป็นปุ๋ยที่ได้รับการขึ้นทะเบียน หรือหนังสือสำคัญรับแจ้งถูกต้องตาม พ.ร.บ. ปุ๋ยและชีวภัณฑ์ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เลือกรับการสนับสนุนปุ๋ยที่ขึ้นทะเบียนสำหรับนาข้าว จำนวน 16 รายการ ดังนี้

เปิดรูปภาพ
ปุ๋ยสูตร 25-7-14

ปุ๋ยสูตร 20-8-20

ปุ๋ยสูตร 20-10-12

ปุ๋ยสูตร 30-3-3

ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0

ปุ๋ยสูตร 18-12-6

ปุ๋ยสูตร 16-8-8

ปุ๋ยสูตร 16-12-8

ปุ๋ยสูตร 16-16-8

ปุ๋ยสูตร 16-20-0

ปุ๋ยสูตร 20-20-0

ปุ๋ยสูตร 15-15-15

ปุ๋ยสูตร 16-16-16

ปุ๋ยสูตร 13-13-24

ปุ๋ยอินทรีย์ที่ขึ้นบัญชีนวัตกรรม หรือ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์

ชีวภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตร าย

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *