อ่านแล้วรวย19

อัปเดตล่าสุด เงินเดือนครู รัฐบาล-เอกชน ตั้งแต่เงินขั้นต่ำไปจนสูงสุด

อัปเดตล่าสุด เงินเดือนครู รัฐบาล-เอกชน ตั้งแต่เงินขั้นต่ำไปจนสูงสุด

เปิดรูปภาพ

อาชีพครู อ้างอิงตาม พ.ร.บ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้อราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ซึ่งมีสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (สำนักงาน ก.ค.ศ.) เป็นผู้ดูแลด้านทรัพยากรบุคคล แบ่งโครงสร้างเงินเดือนข้าราชการครูต่ำสุดเดือนละ 15,050 บาท สูงสุด 76,800 บาท ยังไม่รวมเงินประจำตำแหน่งและเงินพิเศษอื่น ๆ

เปิดรูปภาพ

เงินเดือนข้าราชการครู แบ่งออกเป็น 6 ระดับตามอันดับของครู

– ครูผู้ช่วย

– คศ.1

– คศ.2

– คศ.3

– คศ.4

– คศ.5

เปิดรูปภาพ

(คศ. มีความหมายว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา)

ครูผู้ช่วย (เป็นตำแหน่งแรกบรรจุที่ยังไม่มีประสบการณ์)

ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,050 บาท ขั้นสูง 24,750 บาท

ครู คศ.1 (ยังไม่มีวิทยฐานะ)

ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 15,440 บาท ขั้นสูง 34,310 บาท

เปิดรูปภาพ

ครู คศ.2 (ชำนาญการ)

– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 16,190 บาท ขั้นสูง 41,620 บาท

– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการ 3,500 บาท

– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด รวมค่าวิทยฐานะ เดือนละ 45,120 บาท

เปิดรูปภาพ

ครู คศ.3 (ชำนาญการพิเศษ)

– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,860 บาท ขั้นสูง 58,390 บาท

– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ 5,600 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 5,600 บาท (2 เด้ง)

– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 69,590 บาท

เปิดรูปภาพ

ครู คศ.4 (เชี่ยวชาญ)

– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 24,400 บาท ขั้นสูง 69,040 บาท
– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ 9,900 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 9,900 บาท (2 เด้ง)

– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 88,840 บาท

เงินเดือนครู คศ.5 (เชี่ยวชาญพิเศษ)

– ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 29,980 บาท ขั้นสูง 76,800 บาท

– ได้รับเงินพิเศษเพิ่ม เป็นค่าวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ 13,000-15,600 บาท และค่าตอบแทนพิเศษ 13,000-15,600 บาท (2 เด้ง)

– จะได้รับเงินเดือนสูงสุด เดือนละ 108,000 บาท

เปิดรูปภาพ

เงินเดือนครูเอกชน

ครูเอกชน เงินเดือนครูเอกชน ขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงเรียน โดยส่วนใหญ่จะกำหนดเงินเดือนครูตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน และอาจเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์การทำงาน โดยเฉลี่ยแล้ว ครูเอกชนจะได้รับเงินเดือนสูงกว่าครูรัฐบาลเล็กน้อย สามารถแบ่งได้ดังนี้

– อนุปริญญา เงินเดือนอยู่ที่ 11,840 บาท

– ปริญญาตรี เงินเดือนอยู่ที่ 15,000 บาท

– ปริญญาโท เงินเดือนอยู่ที่ 17,500 บาท

– ปริญญาเอก เงินเดือนอยู่ที่ 21,000 บาท

เปิดรูปภาพ

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *